วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) นำโดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าพบแสดงความยินดีกับนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ในการนี้คณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมหารือพัฒนาความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ต่อยอดโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมจากเป้าหมายแรก 2 ล้านไร่ ขยายไปสู่ 5 ล้านไร่ ณ ห้องประชุม 802 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้มีความพร้อมขอร่วมการดำเนินงานใหม่ๆ ประกอบด้วย
•โครงการ The Brand Project สู่เกษตรมูลค่าสูง
•โครงการอาหารแห่งอนาคต (Future Food)
•โครงการส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
•โครงการส่งเสริม Start up เกษตร และ SME เกษตร
•โครงการมหานครผลไม้และการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้
ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนยกระดับเกษตรของไทย อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน