วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอภิชิต ประสพรัตน์ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคณะผู้บริหารจากองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hongkong Trade Development Council, HKTDC) เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยของ Dr. Peter Lam, Chairman of HKTDC และ Ms. Margaret Fong, Executive Director โดยในการหารือได้มีการแสดงความยินดีต่อประธานสภาอุตสาหกรรมฯในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุตสาหกรรมไทยและฮ่องกง รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมฯและ HKTDC เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกันในอนาคต ณ ร้านอาหารเสน่ห์จันทร์