เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม ได้เกียรติรับเชิญจาก นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชม Water of life Experience” พิพิธภัณฑ์ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของกลุ่มไทยเบฟ เป็นแหล่งการเรียนรู้จากจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์เครื่องดื่มที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ ที่มีหลักฐานยืนยันได้ รวมไปถึงขบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ที่เป็นห่วงโซ่คุณค่าของไทยเบฟฯ (Value chain)

โดยการเยี่ยมชมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ดังนี้ นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส และประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด, นายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , นายอภิชิต ประสพรัตน์ (รองประธาน และประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต / ประธานสายงานสมาชิกสัมพันธ์) คณะผู้บริหารจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย

จากนั้น ได้มีการหารือในความร่วมมือเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมไทย และเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบาย One FTI เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายและความสำเร็จร่วมกัน พร้อมกันนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน FTI Expo 2022 : Shaping in the Future จำนวน 3,000,000 บาท ที่จะจัดขึ้นในปีนี้

#ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#One FTI