วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส.อ.ท. และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม ได้ร่วมคณะหารือกับ ท่านทูตหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วย นายพิริยะ เข็มพล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำกรุงปักกิ่ง, นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน / นายกสมาคมมังกรสยามแห่งประเทศไทย และนายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการอาวุโส บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

โดยได้หารือถึงการแลกเปลี่ยนนโยบาย และแนวทางความร่วมมือ ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย ในด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุน การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล 5.0 เพื่อนำมาปรับใช้ในทุกภาคธุรกิจ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่จะสามารถช่วยเหลือภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม กลับมาเข้มแข็งภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น การนำเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนยังเป็นผู้นำที่มียอดจัดส่งยานยนต์ไฟฟ้าสูงสุด ของการจัดส่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดทั่วโลก เพราะเป็นการช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการขนส่ง ซึ่งเป็นนโยบายที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ ตัวอย่างดังกล่าวนี้ จะเป็นหนึ่งในแนวทางนำร่องให้อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการไทย ต้องเร่งปรับตัว และยกระดับการแข่งขัน ให้เท่าเทียมกับตลาดโลกในทุกๆ มิติ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน ทั้งอุตสาหกรรมรายใหญ่ หรือธุรกิจ SMEs

#ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#OneFTI