วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมงานประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ “อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” พร้อมด้วย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ อาทิ “มองเศรษฐกิจโลก สะท้อนเศรษฐกิจไทย” และ “เศรษฐกิจไทยยุคใหม่ ประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างไร” ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยาม พารากอน จัดโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ประธาน ส.อ.ท. ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยยุคใหม่ ประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างไร” โดยนำเสนอทิศทางที่ภาคอุตสาหกรรมจะต้องปรับตัวท่ามกลางความท้าทาย อาทิ Digital Disruption และ Technology Transformation, ปัญหา Supply Chain Disruption ทั้งจากภาวะสงครามการค้า (Trade War), วิกฤติ COVID-19 และความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่เร่งให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้น และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ที่จะเข้ามาเร่งให้อุตสาหกรรมต้องปรับตัวให้เป็น Net Zero Carbon เป็นต้น

สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อนาคต ภายใต้แนวคิด First2Next-Gen Industry ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อนาคต ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยี เพื่อ Transformation สู่ Industry 4.0 โดยแบ่งอุตสาหกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) First Industries อุตสาหกรรมเดิมที่ประกอบด้วย 45 กลุ่มอุตสาหกรรม (11 คลัสเตอร์) 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด (5 ภาค/คลัสเตอร์จังหวัด)
และ 2) Next-GEN Industries อุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ประกอบด้วย 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curves) และอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อน BCG โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการ Smart Agricultural Industry (SAI) การจัดตั้ง สถาบันเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สถาบันคาร์บอนเครดิต) เพื่อผลักดันภารกิจ Climate Change ภาคอุตสาหกรรม รวมถึง การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ปรับตัวสู่ Smart SMEs ยกระดับ SMEs สู่สากล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม