วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส.อ.ท. ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมอบรม “Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล และอุปกรณ์การแพทย์ สู่คู่ค้าภาครัฐ” ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางด้านการตลาดในประเทศโดยเฉพาะคู่ค้ากับภาครัฐ ณ จังหวัดภูเก็ต
โดยในการจัดงานได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ส.อ.ท. และ สสว. เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม ดังนี้ นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ,นายชริน ธำรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต และคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล นายปิยะ พิริยะโภคานนท์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล นายวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสว. นายพีระวัฒน์ ทองคำ ที่ปรึกษากลุ่มเครื่องมือแพทย์ และนายนริศชา ต่อสุทธิ์กนก รองประธานกลุ่มเครื่องมือแพทย์

ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและแต้มต่อสำหรับ SME ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลของหน่วยงานราชการ พร้อมมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ที่จำเป็นต้องมี, เทรนด์อุตสาหกรรมดิจิทัล และแนวโน้มตลาดในประเทศของอุตสาหกรรมดิจิทัล อนาคตอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ดาวรุ่งแนวโน้มเติบโต โอกาสของผู้ประกอบไทย, การแนะนำการขึ้นทะเบียน Thai SME GP, การขึ้นทะเบียน Made in Thailand รวมถึงแนะนำสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก ส.อ.ท. ด้วย

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีจัดอีกจำนวน 3 ครั้ง (เชียงใหม่ 24 พฤษภาคม 2565 , ขอนแก่น 26 พฤษภาคม 2565, กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2565)
ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
>> https://bit.ly/GP_T2022 สำหรับกลุ่มดิจิทัล
และ >> https://forms.gle/2Qnsyj2Lci5HDVGWA สำหรับกลุ่มเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ

#สถาบันsmi
#ThaiSMEGP
#MiT
#Digital
#เครื่องมือแพทย์
#สุขภาพความงาม
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย