เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร อาทิ นายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายณรงค์ ฤทธิ์ พานิชชีวะ ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ นายชาติชาย พานิชชีวะ และนายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ ห้องส่ง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ