วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนางสาวเชิญพร กาญจนสายะ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai sme-gp) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชริน ธำรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวความร่วมมือโครงการฯ เเละนายวชิระ เเก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสว. กล่าวเปิดการอบรม ภายในงานมีผู้เข้าร่วม on-site เเละ online กว่า 70 ราย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องบอลรูม โรงเเรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โครงการฯ เป็นความเป็นความร่วมมือระหว่าง สสว. และสภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย โดยมีกิจกรรมหลักของโครงการ ดังนี้
1) ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับกฎกระทรวงฯ, แนวปฏิบัติของภาครัฐ และข้อมูลทิศทาง & โอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมดิจิทัล
2) Workshop การขึ้นทะเบียน Thai SME GP และการขึ้นทะเบียน Made in Thailand
3) ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ/ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-Bidding แบบเชิงลึก อาทิ การขอเลข e-GP, การจัดทำข้อเสนอโครงการ, การจัดเตรียมเอกสารแสดงคุณสมบัติ
4) ยกระดับศักยภาพ New Skill / Up Skill ในด้านต่างๆ