เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ นายเชิญพร เต็งอำนวย, นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา และ นายวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล ให้การต้อนรับ นายฟรองซัวส์ เปอร์จี อดีตทูตพาณิชย์ฝรั่งเศส และ นางสุกัญญา เอื้อชูชัย ที่ปรึกษาหอการค้าฝรั่งเศส เข้าพบประธาน ส.อ.ท. เพื่อหารือความร่วมมือการขยายและเชื่อมโยงเครือข่าย Startup อิสราเอลมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริม Startup ไทย โดยเน้นทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่องกับ BCG ณ ห้อง WHA GROUP (803) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย