เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) 2022 พร้อมด้วยผู้แทน ABAC Thailand ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (APEC Minister Responsible for Trade Meeting) โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานประชุมพร้อมด้วยรัฐมนตรีการค้า จาก 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค ณ โรงแรม Centara Grand & Bangkok

โดย ประธาน ABAC ได้นำเสนอของภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค จำนวนทั้งหมด 8 ข้อ ได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคระบาดในอนาคต (2) การวางแนวทางเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ FTAAP (3) สนับสนุนองค์การค้าโลก และระบบการค้าแบบพหุภาคี (4) การสร้างความเข้มแข็งให้กับการค้าบริการ (5) การเปิดด่านชายแดนด้วยการเดินทางที่ปลอดภัยและเพื่อให้ธุรกิจบริการมีการเติบโตอย่างยั่งยืน (6) การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน (7) การพัฒนาธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลให้สูงขึ้น และ (8) การส่งเสริมผู้ประกอบการ MSMEs ในตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับข้อเสนอทั้งหมด