วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย นำโดย Mr. Patrice Pischedda ประธานหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ร่วมหารือ ณ ห้องมงคลสุธี (801) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จากการหารือ หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ได้นำเสนอข้อมูลองค์กร และความร่วมมือระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะด้านการสนับสนุน Start Up ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศต่อไป

สำหรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อโยงกับโครงสร้างเศรษฐกิจโลกในระดับนานาชาติผ่านนโยบาย One FTI ซึ่งเป็นนโยบายที่ช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมไทยให้เกิดความเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียว โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังได้วางนโยบายเพื่อนำพาภาคอุตสาหกรรมให้อยู่รอดในสภาวะความไม่แน่นอนในปัจจุบัน ทั้งการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การสนับสนุนนโยบาย BCG และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของ Start Up และมองว่าในอนาคตทั้งสองฝ่ายควรมีความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และการจับคู่ธุรกิจโดยเฉพาะด้าน Start Up ของไทยและฝรั่งเศส ต่อไป