เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน และคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย วาระปี 2565-2567 พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ณ ห้องประชุมหอการค้าไทย-จีน อาคารไทยซี.ซี.ทาวเวอร์ สาทรใต้

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศ และยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย รวมถึงแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางอุตสาหกรรมระหว่างไทยและจีนในอนาคต