เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 25665 ผู้ว่าการฯ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต นำทีมคณะผู้บริหารฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าพบนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องมงคลสุธี (801) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือกับคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ในการดำเนินงานสนับสนุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio, Circular, Green Economy)
โดยมุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนหรือ Transformation ไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ใหม่ๆ อาทิเช่น โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ(Smart Agriculture Industry) หรือ SAI In The City เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน