วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยมี นายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ กล่าวเปิดการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท ที.เค. การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก

โดย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. มอบนโยบาย “ONE FTI” One Vision One Team One Goal เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม การประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือครั้งนี้ นับเป็นการประชุมส่งท้ายสำหรับการดำเนินงานวาระปี 2563 – 2565 ภายใต้การนำของนายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และได้รับเกียรติจาก นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกิตติมศักดิ์ ส.อ.ท. นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานและนายทะเบียน ส.อ.ท. ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัส นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ และนายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธาน ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เจ้าภาพการจัดประชุมฯ นายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นำทีมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ 17 จังหวัด อย่างอบอุ่น

ในที่ประชุมฯ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ วาระปี 2563 – 2565
2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน ระดับภูมิภาค ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
3. การแก้ไขผังเมืองมาตรา 35 ตาม พ.ร.บ. ผังเมืองปี 2562
4. การจัดงานแสดงสินค้า FTI Expo 2022
5. โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
5.1 โครงการ หริภุญชัย เมืองเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลย์สร้างสรรค์ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
5.2 โครงการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภาคเหนือด้วยนวัตกรรมการผลิตและแปรรูป (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)
6. การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้แปรรูปพืชผลทางการเกษตร กลุ่ม SMEs ด้านการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มพืชผลทางการเกษตร
7. การรายงานการกำจัดของเสีย (แบบสก.3) ประจำปี 2564 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่อง
การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548