วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส.อ.ท. ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมอบรม “Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล และอุปกรณ์การแพทย์ สู่คู่ค้าภาครัฐ” ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางด้านการตลาดในประเทศโดยเฉพาะคู่ค้ากับภาครัฐ

โดยในการจัดงานได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม ดังนี้ นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI),นายสมยศ ชาญจึงถาวร เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคอีสาน ,ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, นายรังสูนย์ ใสสะอาด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายไกรฑูรย์ สุวรรณปัฏนะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ,นายปิยะ พิริยะโภคานนท์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และนายนริศชา ต่อสุทธิ์กนก รองประธานกลุ่มเครื่องมือแพทย์

ในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและแต้มต่อสำหรับ SME ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลของหน่วยงานราชการ พร้อมมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ที่จำเป็นต้องมี, เทรนด์อุตสาหกรรมดิจิทัล และแนวโน้มตลาดในประเทศของอุตสาหกรรมดิจิทัล, อนาคตอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โอกาสของผู้ประกอบไทย, การแนะนำการขึ้นทะเบียน Thai SME GP, การขึ้นทะเบียน Made in Thailand รวมถึงแนะนำสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก ส.อ.ท. ด้วย

กิจกรรมดังกล่าวกำหนดครั้งสุดท้าย วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 จ.กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
>>กลุ่มดิจิทัล https://bit.ly/GP_T2022
>>กลุ่มเครื่องมือแพทย์ https://forms.gle/2Qnsyj2Lci5HDVGWA

#สถาบันsmi
#ThaiSMEGP
#MiT
#Digital
#เครื่องมือแพทย์
#สุขภาพความงาม
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย