วั​นจันทร์ที่​30 พฤษภ​าคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ จัดโดย สายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด จัดปฐมนิเทศประธาน–เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาค 5 ภาค ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด
พร้อมทั้งมอบนโยบาย ส.อ.ท. และนำเสนอโครงการความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีคณะผู้บริหารกรรมการ ส.อ.ท. เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม The Synergy Hall ตึก C ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ

ในการนี้ นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบนโยบายและวิสัยทัศน์ เป้าหมายสายงานจังหวัด วาระปี 2565-2567 อีกทั้ง ได้มีการนำเสนอประเด็นหัวข้อ ดังนี้
– แนะนำที่ปรึกษา ทีมบริหาร และคณะกรรมการสายงานฯ พร้อมด้วยแนะนำประธาน เลขาธิการสภาฯ ภาค ประธานกลุ่มจังหวัด และประธานสภาฯ จังหวัด วาระปี 2565-2567 โดย นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานและนายทะเบียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก ส.อ.ท. และโครงการ Thai SME GP มาตรการส่งเสริม SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : สถาบัน SMI โดย นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
– บทบาท หน้าที่ ของประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด แนวทางการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และการเตรียมความพร้อมของ ส.อ.ท. ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่

นอกจากนี้ ได้มีสถาบันรหัสสากล และสายงานสมาชิกสัมพันธ์ สายงานหลักของ ส.อ.ท. ร่วมออกบูธภายในงาน เพื่อแนะนำสถาบันและแนะนำสิทธิประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งงานในวันนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศกว่า 130 คน