✨ เกษตรไทย ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน….✨
พบความก้าวหน้าภาคเกษตรกับ 14 หน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่บูธ A-103

🫰รวบรวมผลงานทุกกรม ร่วมชมระบบการบริหารจัดการภาคเกษตร
ครบทั้งห่วงโซ่อุปทาน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
แนวทางเกษตรแม่นยำ ควบคุมปัจจัยพื้นฐาน การจัดการดิน บริหารน้ำ เทคโนโลยี ควบคุมแปลง กำจัดศัตรูพืช 🏞 🌧 💧

🌱🌱ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง ทั้ง กัญชา แมลง การแปรรูปสินค้าเกษตรนวัตกรรม อาทิ Super food โปรตีนแมลง พื้นยางธรรมชาติ ไหมเมืองเหนือ และสินค้าติดหู “นมวัวแดง” รวมทั้งสินค้าชั้นนำที่ส่งออกสร้างชื่อผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ
ยกขบวนมาทั้งกระทรวง : ทั้งกรมชลประทาน สำนักงานปฏิรูปที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
สามารถเลือกซื้อผลงาน ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการทุกกรม ได้ที่ โซน M1-3 outdoor
ครบทุกเรื่องเกษตร ปลูก เก็บ กิน Fill Finn (ฟิลล์ฟินน์) ได้ที่บูธกระทรวงเกษตร A103 และ M1-3

➡️ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ftiexpo.com/business-matching/

🚩29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

📌ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://ftiexpo.com

🌈FTI Expo 2022 ได้รับมาตรฐาน Safe Travel ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพระดับโลก และได้รับมาตรฐาน SHA คือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
เป็นการจัดงานที่มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของประเทศในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality และ Net Zero
#FTIExpo2022
#SHAPINGFUTUREINDUSTRIES
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์