เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กนอ. เข้าพบแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันกับคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ณ ห้องมงคลสุธี (801) ชั้น 8

โดยมีประเด็นการหารือดังนี้
•การขับเคลื่อนและผลักดัน BCG ของ ส.อ.ท. ด้าน Bio-Economy ด้วยโครงการ Smart Agriculture Industry (SAI) ด้าน Green-Economy ด้วยการส่งเสริม Eco Factory ซึ่งได้มีพิธีแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน กนอ. ส.อ.ท. และผู้ประกอบการกำจัดการของเสียอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กับการประกาศข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการกากของเสีย (Eco Factory for Waste Processer) และโครงการดูแลด้วยความรับผิดชอบ Responsible Care
•สิทธิประโยชน์และการผลักดันการพัฒนาพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม และแนวทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแนวตั้งของกนอ.

ทั้งนี้ ผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานได้มอบหมายผู้แทนให้ดำเนินงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย