วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศสิงคโปร์ (Mr. Herve Ochsenbein) และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ณ ห้องมงคลสุธี (801) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยในการหารือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อมูลด้านการดึงดูดการลงทุน และการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ ซึ่งเอกชนไทยเริ่มมีการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามภาครัฐยังคงมีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในไทยด้วย เพื่อสร้างความสมดุลด้านเงินลงทุนโดยรวม ทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิประโยชน์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ เพืออำนวยความสะดวกต่อภาคเอกชน

สำหรับมุมมองภาคเอกชนไทยนั้น สนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีในรูปแบบพหุภาคีในทุกกรอบ เช่น RCEP, CPTPP และ FTA TH-EU เพื่อสร้างและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains: GVCs) เนื่องจากเป็นกลไกหนึ่งในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และความมั่นคงต่อห่วงโซ่มูลค่าโลก

โดยทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ฯ ที่จะสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในอนาคต