เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022: “The 5G Leader in the Region” ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า การขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลนับเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งแนวโน้มพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล

งานสัมมนาและนิทรรศการในชื่อ Thailand 5G Summit 2022 ภายใต้แนวคิด The 5G Leader in the Region ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ Global System for Mobile Communications Association (GSMA) APAC 5G Industry Community เพื่อส่งเสริมสร้างความตระหนักการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต

จากนั้น นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย โดย depa และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสมาคมในภาคอุตสาหกรรม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรม นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ตลอดจนภายในงานมีการจัดกิจกรรมบรรยายและเสวนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรมไทย สภาอุตสาหกรรมฯ ได้รับเกียรติให้บรรยาย หัวข้อ “5G Reshapes the Future Manufacturing” โดย นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 5G ภายใต้การสนับสนุนและผลักดันการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทย