🏢 FTI Expo 2022 เตรียมพบ “โอกาส เพื่อ SME ไทย” โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ยกทัพสิทธิประโยชน์ และโครงการดี พร้อมให้บริการ SME ไทย
> ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
> โครงการ SME ปัง ตังได้คืน อุดหนุนค่าใช้จ่าย วงเงินสูงสุด 200,000 บาท/ราย
> เชื่อมโยงแหล่งเงินทุน
> ขยายช่องทางการตลาด
> เพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุน

🚩29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

📌ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://ftiexpo.com

🌈FTI Expo 2022 ได้รับมาตรฐาน Safe Travel ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพระดับโลก และได้รับมาตรฐาน SHA คือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว
เป็นการจัดงานที่มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของประเทศในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality และ Net Zero

#FTIExpo2022
#SHAPINGFUTUREINDUSTRIES
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย