เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายอดิศร ตันเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ พร้อมด้วย นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เเละคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้กลุ่มจังหวัดอันดามัน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ครั้งที่ 4/2565 ณ จังหวัดพังงา

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้ารับฟังการประชุมฯ โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมฯ เเละมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรม คาลิมา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เขาหลัก ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามความต้องการของพื้นที่ นโยบายเร่งด่วนและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อาทิเช่น ด้านการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการท่องเที่ยว พร้อมกับวาระเพื่อพิจารณา เช่น แนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอันดามัน (Andaman Smart City), แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามัน, การเตรียมความพร้อมของสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน, โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง และการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน Andaman Wellness Corridor (AWC)

ทั้งนี้ กำหนดการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 5/2565 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ที่จังหวัดกระบี่