🏛️FTI Future Forum รับฟัง “นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศด้วยมาตรการการเงินและการคลัง

🔸นโยบายและมาตรการทางการเงินการคลังและแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลัง Covid-19
🔸แผนช่วยเหลือ SMEs และภาคประชาชน
🔸นโยบายและเครื่องมือ Green Finance เพื่อช่วยสนับสนุนและกระตุ้นผู้ประกอบการเรื่อง BCG ตามนโยบายรัฐ

💴โดย…นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
💰วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องลีลาวดี
ดูรายละเอียดงานและลงทะเบียนได้ที่ https://ftiexpo.com/forum/

💸พบกันที่งาน FTI Expo 2022 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จ.เชียงใหม่

#FTIExpo2022
#SHAPINGFUTUREINDUSTRIES
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย