💠 เวที FTI Future Forum ในงาน FTI EXPO 2022 ร่วมรับฟังทิศทางการขับเคลื่อนการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศ เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดย ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อ “การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

🚩วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เชียงใหม่
———

นอกจากนี้ ภายในบูธ อว. (บูธ A105) ยังมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม กว่า 60 ผลงาน ภายใต้หน่วยงานในสังกัดจาก 20 หน่วยงาน อาทิ แก้วหน้าที่พิเศษขั้นสูงเพื่อการกักเก็บพลังงานสะอาดแห่งอนาคต, คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล, ภาชนะเพาะชำต้นกล้าจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย, ผลิตภัณฑ์อาบน้ำสัตว์เลี้ยงสูตรไม่ใช้น้ำ, นวัตกรรมหมักกาแฟและกระบวนการผลิตโดยการใช้ยีสต์ รวมถึงผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

พบกันที่งาน FTI Expo 2022 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จ.เชียงใหม่

💻 ดูรายละเอียดงานและลงทะเบียนได้ที่ https://ftiexpo.com/forum/

#FTIExpo2022
#SHAPINGFUTUREINDUSTRIES
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย