วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม นำสมาชิก เข้าร่วมการอบรมภายใต้โครงการ “การจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเพื่อรองรับมาตรการ
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)” จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดยประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference)
ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องเพื่อรองรับแผนปฎิรูปสีเขียวของสหภาพยุโรป (The European Green Deal) นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มอลูมิเนียมอีกด้วย