วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 60 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ บริษัทยังขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยเริ่มเดินหน้าโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด มุ่งลดของเสียและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้จากพืชเกษตร โดยเฉพาะเศษวัสดุจากข้าวโพดหวานหลังการเก็บเกี่ยว ที่สามารถนำเศษวัสดุทุกส่วนมาแปรรูปเป็นพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำ “การเป็นผู้นำอาหารหล่อเลี้ยงชาวโลก อย่างทั่วถึงด้วยคุณธรรม”

พร้อมนี้ นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แนะนำข้อมูลถึงโครงการเกษตรแม่นยำ 2 ล้านไร่ ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมฯ เพื่อบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และแม่นยำ ตั้งแต่การผลิตการตลาดที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน ตลอดจนส่งเสริมและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เกษตรกรโดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิด “การตลาดนำการผลิต”