เชียงใหม่ 1 กรกฎาคม 2565 – สภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งบ่มเพาะและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ โดยมีนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ทันตแพทย์ สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ, ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมงานพร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีการประกาศเจตนารมณ์การต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งบ่มเพาะและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ ในงาน FTI EXPO 2022 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมสร้างโครงการความร่วมมือต่างๆ โดยต่อยอดเชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการบ่มเพาะและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการในภาคเหนือ ให้สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเติบโตอย่างเข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมนับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจไทย ทั้งในแง่มูลค่าเพิ่มและการจ้างงาน ภาคอุตสาหกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ถึงเกือบ 1 ใน 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ อีกทั้งภาคอุตสาหกรรมไทยยังมีความสำคัญในแง่ของการจ้างงาน โดย 1 ใน 4 ของแรงงานทั้งหมดมีแหล่งรายได้หลักจากการทำงานในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมไทยยังมีสัดส่วนในมูลค่าการส่งออกไทยมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมไทยเผชิญกับกระแสความท้าทายที่รุนแรงขึ้น การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในยุคที่การแข่งขันทางด้านการค้า และเทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักแห่งความอยู่รอดและความสำเร็จของภาคธุรกิจ เนื่องจากการวิจัยพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ไม่ซับซ้อนและมีมูลค่าเพิ่มต่ำ ไปสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่ซับซ้อนและมีมูลค่าเพิ่มสูงแล้ว ยังนำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ ความโดดเด่น และความแตกต่างให้กับธุรกิจ

พร้อมกันนี้ ทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้ร่วมให้เกียรติกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้น ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแนะนำบทบาทอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ก่อนเข้าสู่พิธีการประกาศเจตนารมณ์ฯ โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ นำคณะผู้บริหาร 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมแสดงการประกาศเจตนารมณ์การต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งบ่มเพาะและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ กับคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ อันได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

——————————————-

เผยแพร่โดย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทร. 02-345-1013