การรนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์/บริการด้านเทคโนโลยี ของ Strong Startup 2021

ครั้งที่ 1 Agrotech and Trading Innovation

ครั้งที่ 2 Manufacturing Innovation

ครั้งที่ 3 Industrial Innovation