ที่ได้ผ่านการคัดเลือก และพิจารณาความพร้อมในการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์/บริการด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากกิจกรรม FTI Startup Connext 2021 มีทั้งหมด 22 ทีม