สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส นายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการ และนายวีระชัย คุณาวิชยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า ถวายเงิน 500,000 บาท เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ วังสระปทุม กรุงเทพฯ