วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเสวนางาน TIJ RoLD Forum ในหัวข้อ A NEW WORLD ORDER : “The Russia-Ukraine War and its impact on Global Economic and Political Power” ร่วมเสวนากับ ศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการ ศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ดำเนินรายการ นายเทพชัย หย่อง ที่ปรึกษา Thai PBS ณ อาคารจีพีเอฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โดย ประธาน ส.อ.ท. ได้นำเสนอถึงภาพรวมวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน จนนำไปสู่ภาวะสงคราม และ สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกจากสถานการณ์ราคาน้ำมันและ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก จนส่งผลให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อสูงทั่วโลก รวมถึง สถานการณ์การค้าระหว่างไทยและรัสเซียที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกัน

อีกทั้งนำเสนอมุมมองภายใต้ระเบียบโลกใหม่ (New World Order) และโลกหลายขั้ว (Multipolar World) ซึ่งเร่งเข้าสู่ยุค Deglobalization รวมทั้ง ท่าทีและจุดยืนของไทย การรักษาสมดุลแห่งอำนาจ การทำความเข้าใจบริบทของโลกที่กำลังเปลี่ยนไป การเตรียมความพร้อมในการปรับตัวรับมือกับระเบียบโลกใหม่ และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งด้านการค้าและการลงทุนในอนาคตต่อไป