เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร งานการกระจายอำนาจกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ในหัวข้อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความมั่งคั่ง ร่วมเสวนากับ นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานหอการค้าไทย และผู้ดำเนินรายการ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) และรักษาการณ์ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย เนชั่นทีวีร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยกับ ณ โรงแรม พูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

โดย นายวิวรรธน์ ได้นำเสนอถึง ภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทย มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลของ GDP ในภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งประเด็นการค้าระหว่างประเทศและสินค้าส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การกระจุกตัวการเติบโตของเศรษฐกิจในหัวเมือง ปัจจัยความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย เช่น ค่าแรงขั้นต่ำ, โควิด-19, สงครามรัสเซีย-ยูเครน, ภาวะโลกร้อน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ยังเสนอถึงแนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมสำหรับการรับมือสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกโดยการปรับใช้ BCG model เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ยังนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โดยเน้นที่ Smart Agricultural Industry(SAI) ตามนโยบาย One Province One Industry เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ