เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 นายอรินทร์ จิรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรงาน “Trade and Investment Opportunities between North East India and Thailand” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

โดย ส.อ.ท. ได้ร่วมให้ทัศนะเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมศักยภาพระหว่างไทย และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ซึ่งมีสภาพภูมิศาสตร์ที่ติดต่อกับประเทศภูฏาน เนปาล บังคลาเทศ และเมียนมา โดยมีสาขาอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจ ซึ่งฝ่ายไทยสามารถส่งเสริมความร่วมมือผ่านการลงทุนร่วมกันได้ อาทิ
1) อุตสาหกรรมหัตกรรมสร้างสรรค์ รวมไปถึงสินค้าประเภทสิ่งทอ
2) อุตสาหกรรมอาหาร ที่เน้นด้านการจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ อาทิ ใบชา อ้อย
3) อุตสาหกรรมบริการ เช่น การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับแนวเทือกเขาหิมาลัย

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ ยังได้เข้าร่วมการหารือกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้แทนระดับสูงจากอินเดีย อีกด้วย