เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นายอดิศร ตันเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เพื่อสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM)

ทั้งนี้ ภายในงาน มีพิธีรับมอบโล่ขอบคุณการสนับสนุนจัดการอาชีวศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ