วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการปาฐกถา ภายใต้หัวข้อ “สถานการณ์ รัสเซีย-ยูเครน วิกฤตหรือโอกาส ของประเทศไทย” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้สนับสนุนสร้างสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์แห่งใหม่ ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กว่า 200 ราย
ณ ห้องประชุมพุทไธสง โรงแรมอัลวาเรซ จ.บุรีรัมย์

โดย ได้นำเสนอถึงโอกาสและความเสี่ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งประเด็น Digital Disruption ที่เร่งให้เกิดการ Transformation ของอุตสาหกรรม, สงครามการค้า (Trade War) ที่กระทบต่อ Supply chain, ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19, ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังยืดเยื้อ ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้นในหลายประเทศ, ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะถดถอย (Recession), และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอแนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม โดย ส.อ.ท. มุ่งเน้นการขับเคลื่อนทั้ง First Industries อุตสาหกรรมเดิมที่ประกอบด้วย 45 กลุ่มอุตสาหกรรม (11 คลัสเตอร์) 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด (5 ภาค/คลัสเตอร์จังหวัด) และ Next-GEN Industries อุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ประกอบด้วย 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curves) รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย BCG และการผลักดัน Climate Change ภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์พร้อมแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 5 ปี (อุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะและเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและมาตรฐานการให้บริการ) โครงการ Smart Agriculture Industry หรือ SAI in the City มุ่งพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ เป็นสำคัญ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลากโลก