วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา นายอภิชิต ประสพรัตน์ นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 97/7 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและภาคเอกชน เป็นองค์กรเอกชนที่มีศักยภาพและมีบทบาทในการเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการ นักธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น โดยมีภารกิจพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดในการดำเนินกิจกรรมอันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ได้มุ่งมั่น ร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น จนส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาค และต่อเนื่องถึงความมั่นคงเศรษฐกิจในประเทศ