เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายเชิญพร เต็งอำนวย ประธานสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ในหัวข้อ “ประเทศได้อะไร จาก พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564”ในฐานะผู้แทนจากภาคเอกชน

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ณ ห้องประชุมเวิลด์ดบอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มุ่งหวังคือ ต้องการเห็นภาคอุตสาหกรรมขอทุนวิจัยโดยตรงกับภาครัฐได้มากขึ้น เพื่อจะได้เกิดความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษา นักวิจัยและนักศึกษาที่สามารถเข้ามาร่วมทำงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมออกสู่ตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธาน กสว.ให้การสนับสนุนและมุ่งหวังว่าควรจะให้เกิดโครงการความร่วมมือแบบนี้ อย่างน้อย 50 บริษัท เป็นโครงการนำร่องและได้กล่าวถึง โครงการAmarican Invent เป็นตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนายเชิญพร ได้ตอบรับในการที่จะขับเคลื่อน โครงการThai invent ขึ้นเพื่อเอางานวิจัยบนหิ้งระดับ trl3-4 ให้ได้รับทุนมาวิจัยต่อยอดโดยภาคอุตสาหกรรมให้สามารถออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้