เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อนาคต BCG Model Economy” โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนทั้ง First Industries อุตสาหกรรมเดิมที่ประกอบด้วย 45 กลุ่มอุตสาหกรรม (11 คลัสเตอร์) 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด (5 ภาค/คลัสเตอร์จังหวัด) และ Next-GEN Industries อุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ประกอบด้วย 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curves) รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย BCG และการผลักดัน Climate Change ภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์พร้อมแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมฯ

ภายในงานแสดงเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตรประจำปี 2565 นี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการค้า การลงทุน และเป็นไปตามนโยบายของจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด เรื่อง SMART City และ MICE CITY รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้กลับมาฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1) โซนนิทรรศการ ด้านอาหารและการเกษตร มีการนำ ผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์จากสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาที่ไปส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นำมาแสดงในงาน รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆมากมาย ส่วนที่ 2) โซนแสดง สินค้าและบริการด้านอาหารและการเกษตรที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึง รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอาหาร ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 130 ราย และ ส่วนที่ 3) โซนกิจกรรมการจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) และการอบรม สัมมนา หลายหัวข้อ เช่น การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในอนาคต BCG economy โดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, การปาฐกถา “นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์” การจัดงานมีระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น