วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม   2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานส.อ.ท. ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร กรรมการบริหาร ส.อ.ท.และรองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “โอกาสและการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 11 ของสถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยมีนายขจรงศ์ ภู่สิทธิกุล ผู้อำนวยการการตลาดกลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัดและกรรมการบริษัทฝ่ายบริหารบริษัท ดาว เคมิคอลประเทศเมียนมา จำกัด  เป็นตัวแทนหลักสูตรฯ กล่าวแนะนำวิทยากร หลักสูตรดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับในประชาคมอาเซียน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและเป็นระบบ อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางและนโยบายที่เหมาะสมของประเทศ บนพื้นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้ารับการศึกษา