เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า พ.ศ. …” หรือร่าง พ.ร.บ.กองทุน FTA จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ตามที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (กองทุน FTA) ขึ้น โดยกองทุนนี้จะตั้งขึ้นในกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และบริหารกองทุนฯ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯที่จะจัดตั้งขึ้น โดยการยกร่าง พ.ร.บ. กองทุนนี้ จะเป็นไปตาม พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการยกร่าง “พ.ร.บ.กองทุน FTA พ.ศ. …” จึงได้จัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชนและนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน

จากการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับข้อเสนอแนะจากวิทยากร ต่อ ร่าง พรบ.กองทุน FTA ในหลายแง่มุม มีทั้งข้อเสนอด้านกฎหมายต่อ พ.ร.บ. ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ หรือคณะอนุกรรมการฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นมา โดยเน้นย้ำว่า คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ควรจะเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และสามารถวิเคราะห์ได้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก FTA ที่ไทยจะไปทำกับประเทศต่างๆ เพื่อที่จะสามารถเตรียมการกระบวนการเยียวยาที่ได้ประสิทธิภาพและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด รวมถึงข้อเสนอด้านเศรษฐกิจ โดยเห็นพ้องว่า หากกลไกการบริหารกองทุนฯ นี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับประเด็นปัญหา จะเป็นการเยียวยา และสร้างความเข็มแข็งให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนได้

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ สามารถเข้าร่วมให้ความเห็นต่อร่าง “พระราชบัญญัติกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าพ.ศ. …” หรือ “พ.ร.บ.กองทุน FTA” ดังกล่าว ได้ ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 ผ่านแบบฟอร์มของกรมเจรจาฯ ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1jAvGwlssTQzIo6dbp6o07l-8ExeKbRe9vqC-fprmaYs/viewform?edit_requested=true

ท่านสามารถโหลดเอกสารสำหรับร่าง พ.ร.บ. กองทุน FTA ได้ที่
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1smhxnuQdFIIw-bF0PQQKxZKn6peweaH4