เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายชาติชาย พานิชชีวะ นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ร่วมหารือกับ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายจักร บุญหลง อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุมกรมเอเชียใต้ฯ กระทรวงการต่างประเทศ

โดยปัจจุบันภาคเอกชนมองว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดีย เป็นที่น่าจับตามองอย่างมาก เนื่องจากการใช้นโยบาย Make in India ซึ่งเป็นการส่งเสริมการผลิต และการลงทุนภายในประเทศ ทำให้ภาคเอกชนไทยต้องมีการปรับตัวจากคู่ค้าเป็นผู้ร่วมลงทุน และในขณะเดียวกันยังมองว่าไทยควรขยายโอกาสในภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอินเดีย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและราคาไม่สูง

ทั้งนี้ การขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันต้องเปลี่ยนมุมมองและสร้างความรู้จักทั้งในแง่ของความคิดและวัฒนธรรมของนักธุรกิจทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ และสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคต ผ่านการจัดงานสัมมนาออนไลน์ หรือจัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งสภาอุตสหากรรมฯ พร้อมให้การสนับสนุนกับภาครัฐ ในรูปแบบทีมประเทศไทยด้วย