วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ การขับเคลื่อน “Absolute Decoupling” สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในพิธีปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธส.9) โดยมีวิทยากรรับเชิญร่วมเวทีเสวนา
นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ศ.ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.ธนพงศ์ ดวงมณี ผู้อำนวยการด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินรายการโดย ณัฐฐา โกมลวาทิน ผู้อำนวยการศูนย์ Thai PBS WORLD ณ ห้องประชุมอารีสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายเกรียงไกรฯ ได้ให้มุมมองต่อทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนำแนวคิด Absolute Decoupling มาพิจารณา รวมทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิก ส.อ.ท. และภาคอุตสาหกรรมในการดำเนินงานด้าน BCG และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้มุ่งไปสู่การเป็น Carbon Neutrality ในปี 2050 และ Net Zero Emission ในปี 2065 ทั้งนี้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาครัฐที่ต้องสนับสนุนงบประมาณ มาตรการจูงใจ และการทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆให้มีความเหมาะสมเพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขัน