วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายอัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้และกรรมการสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council: TFCC) สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมหารือ กับ Ms. Liz Bui ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ บริษัท Yulex จากสหรัฐอเมริกาและ Mr.Shawn Goh และนางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร จาก PEFC หารือส่งเสริมและสร้างการตระหนักรู้การรับรองการจัดการอย่างยั่งยืน การลดคาร์บอนฟุตปริ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ได้รับการรับรองการจัดการอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่สวนยางพาราและภาคอุตสาหกรรมแปรรูป ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย