วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ร่วมหารือ Mr. Ben Morley, UK Commercial Counselor and DIT Thailand Country Director ณ ห้องมงคลสุธี ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จากการหารือ สหราชอาณาจักรได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายการจัดตั้งเวทีการหารือร่วมระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร (Joint Economic and Trade Committee : JETCO) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสภาอุตสาหกรรมฯ ได้เล็งเห็นถึงบทบาทภาคเอกชนในการผลักดันนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านแนวคิด BCG Model พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรต้นน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ศักยภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ที่ในปัจจุบันมีการเชื่อมโยงทางรถไฟจากจีน-ลาว ซึ่งถือเป็นโอกาสด้านการค้า การลงทุนในอนาคต

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ ยังมีมุมมองที่ดีต่อการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติของไทยทั้งในแง่ของความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษา โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นตรงกันว่าสหราชอาณาจักรมีความพร้อมที่จะเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อม ในการสนับสนุนทุนมนุษย์ในพื้นที่ EEC Digital Park Thailand (EECd)ที่มีความสำคัญอยากมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต