เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิตนายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร นายวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล กรรมการบริหาร ส.อ.ท. นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี รองผู้อำนวยการใหญ่
เข้าพบแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โดยได้มีการหารือความร่วมมือดำเนินโครงการ LISA-I (Learning- Incubator-Smart Agriculture Industry) ซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้และบ่มเพาะอุตสาหกรรมใหม่ ตามแนวทางเกษตรแผนใหม่แห่งแรกของประเทศไทย