เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (สอก.) พร้อมด้วย นายวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะรองประธาน สอก. นายวิกรม วัชระคุปต์ นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ รวมทั้งดร.จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมหารือคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute: KAPI) ภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

โดยมีการหารือในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น เช่น การผลิตเส้นใยจากปาล์ม สับปะรด กัญชง ซึ่งการนำกากเหลือจากผลผลิตทางการเกษตรมาสร้างรายได้นี้ ยังช่วยลดคาร์บอนฟุตปริ้น (Carbon footprint) สามารถเชื่อมโยงไปยังการซื้อขายคาร์บอนสู่ Neutral Carbon และสอดคล้องต่อนโยบายการขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green Economy) วาระแห่งชาติ อีกทั้งยังได้หารือเรื่องการกระจายองค์ความรู้สู่สถาบันการศึกษาท้องถิ่นและความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อการแปรรูปทางการเกษตรใกล้แหล่งเพาะปลูก ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่ง (Logistic) ได้

นอกจากนี้ ด้านการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเศรษฐกิจ เช่น กระถินเทพา ทาง KAPI มีงานวิจัยดำเนินการพัฒนาพันธุ์กระถินเทพาให้สามารถแตกหน่อหลังตัดฟัน และมีคู่มือแนะนำวิธีการปลูกเชิงวนเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เก็บเกี่ยวพืชผลอื่นๆ ที่ปลูกแทรกในแปลงปลูกไม้กระถินเทพาระหว่างรอครบอายุตัดฟันเพื่อขายเนื้อไม้อีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม ส.อ.ท. จะทำการเชื่อมโยงและพัฒนาการวิจัยร่วมกับ KAPI พัฒนาการแปรรูปทางการเกษตรร่วมกัน ภายใต้ MoU ระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป