เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธาน FTI Academy และคณะกรรมการ ส.อ.ท. ดร.คณิต วัฒนวิเชียร นายศักดิ์ชัย มโนจิตงาม นายปิยะ พิริยะโภคานนท์ นายชยุตม์ ศรีเพียร ให้การต้อนรับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมฯ และคณะฯ ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมฯ นายอนุพงษ์ มกรานุรักษ์ อุปนายกฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ นายมารุต ศิริธร อุปนายกฝ่ายวิจัย นายปรวี ศรีสง่า อุปนายกกลุ่มกรุงเทพมหานคร นายวิเชียร เนียมน้อม อุปนายกกลุ่มภาคกลาง นางสาวปุญชรัสมิ์ ตันประภัสร์ อนุกรรมการและผู้ประสานงาน เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสการดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2565 – 2567 พร้อมหาแนวทางความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษาเอกชนและสภาอุตสาหกรรมฯ ณ ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มีสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาเป็นสมาชิกจำนวน 438 แห่ง ทำการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทวิชา พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และพร้อมหารือแนวทางกับสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อร่วมกันดำเนินการโครงการสหกิจศึกษาและทวิภาคี โดยการจับคู่ระหว่างสถานประกอบการที่มีความต้องการด้านแรงงานและนักศึกษาฝึกงานที่ตรงกับอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประธาน ส.อ.ท. ONE FTI ที่จะสนับสนุนภาคการศึกษาของไทย

จากการหารือครั้งนี้ กรรมการ ส.อ.ท. เสนอข้อคิดเห็นให้กับทางอาชีวศึกษาเอกชนมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาที่จบมานั้นมีศักยภาพและทักษะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมทั้ง ประธาน ส.อ.ท. มองเห็นความสำคัญเรื่องนี้ได้มอบหมายให้ FTI Academy เป็นหัวเรือดำเนินการความร่วมมือระหว่าง ส.อ.ท. และ สมาคมฯ เรื่องการศึกษาต่อไป