วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ จัดประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้
นายอดิศร ตันเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ จัดการประชุมสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 6/2565 (3) โดยมีนายตริน พงษ์เภตรา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

ในการประชุมฯ ได้รับเกียรติจาก นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบนโยบาย ONE FTI ONE VISION ONE TEAM ONE GOAL เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. มอบนโยบายสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา เหรัญญิก นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธาน และนายทะเบียน ส.อ.ท. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล นายอภิชิต ประสพรัตน์ นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม รองประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมการประชุม

ในที่ประชุมฯ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนโครงการ 1 อุตสาหกรรม 1 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
2. เเผนงานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้
3. เเผนการจัดประชุมสัญจร
4. ทบทวนมติการพิจารณาปรับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ
5. การเสนอขอขยายเวลาในการต่ออายุหนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าว