เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย พร้อมด้วย นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการมาตรฐาน โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ราชกรีฑาสโมสร

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการมาตรฐานระหว่าง สมอ. และ ส.อ.ท. จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมด้านการมาตรฐาน ได้แก่ 1) การกำหนดมาตรฐาน 2) การตรวจสอบและรับรอง 3) การมาตรฐานระหว่างประเทศ 4) การส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาระบบการมาตรฐาน และ 5) การตรวจสอบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมสร้างกลไกการหารือ และการส่งผู้แทนให้ความเห็นต่อแนวทางการกำหนดงานมาตรฐาน และร่วมหารือในการออกกฎหมาย และกฎระเบียบ ให้มีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ และการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เห็นว่าการสร้างความร่วมมือสำหรับ MOU ดังกล่าว จะเปรียบเสมือนการสร้าง Platform เพื่อให้ผู้ประกอบการและ สมอ. สามารถใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนางานมาตรฐานร่วมกัน ตั้งแต่การผลักดันแต่งตั้งผู้แทนในนามองค์กรจาก ส.อ.ท. โดยตรง และการส่งเสริมให้เกิดการประชุมร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านมาตรฐาน ตลอดจนผลักดันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ หรือการผลักดันให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างมาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อไม่สร้างภาระให้กับผู้ประกอบการเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ สำหรับ ส.อ.ท. เห็นว่าความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การพัฒนาระบบการมาตรฐานของประเทศให้เป็นไปตามแนวทางสากล ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน