เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการกฎระเบียบทางการค้าและพหุภาคี ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “ก้าวทันนโยบายและมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป” จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของสหภาพยุโรป รวมถึงแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและผลกระทบไทยจากนโยบายดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเอกชนไทยและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติโดย อัครราชทูตที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการค้า สำนักงานผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (Mr. Petros Sourmelis) พร้อมด้วย ทูตฝ่ายการเกษตร (Mr. Laurent Lourdais) บรรยายเกี่ยวกับนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป ณ โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ

สำหรับช่วงการเสวนา ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้าฯ สมาพันธ์ SMEs ไทย ผู้แทนจาก Thai-European Business Association (TEBA) และ European Association for Business and Commerce (EABC) โดยเห็นพ้องว่า องค์ความรู้ในเรื่องมาตรการต่างๆของ EU นี้ เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญสำหรับภาคเอกชนไทย ที่ต้องติดตามและศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องเองก็ควรเร่งปฏิรูปโครงสร้างต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนกฏระเบียบต่างๆ ที่ EU จะออกมาด้วย เพื่อเป็นกลไกที่จะช่วยให้เอกชนสามารถปรับตัวได้ในอีกทางหนึ่ง

เนื่องจาก ในช่วงระหว่างปี 2563-2564 คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานสำคัญ ตามเป้าหมายของนโยบาย European Green Deal ได้แก่
(1) ความทะเยอทะยานด้านสภาพภูมิอากาศ (2) จัดหาพลังงานสะอาด (3) การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจที่สะอาดและหมุนเวียน (4) การเปลี่ยนไปสู่การเคลื่อนย้ายที่ยั่งยืนและชาญฉลาด เพื่อวางรากฐานระบบขนส่งของ EU ให้เกิดความยั่งยืน (5) ออกแบบระบบอาหารที่เป็นธรรม ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และ (7) ความทะเยอทะยานสู่การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์เพื่อสภาพแวดล้อมที่ปลอดสารพิษ
ซึ่งการผลักดันเป้าหมายตามนโยบาย European Green Deal ของ EU ข้างต้น ส่งผลต่อทิศทางและรูปแบบการค้าระหว่างประเทศของ EU

นอกจากนี้ EU ยังอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการต่างๆ ที่จะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย European Green Deal เช่น มาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM) ร่างกฎหมายกำกับการดูแลกิจการอย่างยั่งยืน (Corporate Sustainability Due Diligence) ร่างระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดการทำลายป่า (Mandatory due diligence to stop deforestation in supply chains Initiative) ร่างกฎหมายผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของสหภาพยุโรป (Sustainable Product Initiative Ecodesign) ด้วย

สมาชิก ส.อ.ท. ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสัมมนา ได้ที่ https://event.moc.go.th/th/event/detail/3599